Privacy policy

Privacy Policy

Deze Privacyverklaring gaat uit van Flanders Classics NV, hierna Flanders Classics, met maatschappelijke zetel te Harensesteenweg 228, 1800 Vilvoorde en ingeschreven in de KBO met ondernemingsnummer 0818.388.802. Deze Privacyverklaring is enkel van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Flanders Classics als verwerkingsverantwoordelijke, dit betekent concreet enkel die verwerkingen waarvoor Flanders Classics het doel en de middelen bepaalt.

Flanders Classics hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en wil u daarom met deze verklaring zo goed mogelijk informeren welke gegevens wij verzamelen, voor welk doel en wat u rechten zijn in dit kader. Concreet verwerken wij persoonsgegevens van onze klanten in het kader van door ons georganiseerde evenementen (waaronder profkoersen, …). Verder is deze Privacyverklaring ook van toepassing wanneer u gebruik maakt van onze websites, applicaties, deelneemt aan een event, wedstrijd of marktonderzoek of u op andere wijze gebruik maakt van de door ons aangeboden producten &diensten.

Flanders Classics NV
Harensesteenweg 228
1800 Vilvoorde
privacy@flandersclassics.be 

 

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Persoonsgegevens die u met ons deelt

In het kader van de producten en diensten die we aanbieden verwerken we de persoonsgegevens die u ons zelf meedeelt. Deze mededeling kan via verschillende kanalen gebeuren, zoals telefonisch (bv. wanneer je een vraag hebt over onze producten en/of diensten, etc.) of schriftelijk (bv. wanneer je een Flanders Classics applicatie download, je deelneemt aan een wedstijd of event, je een (online) bestelformulier invult, je ons contacteert via e-mail, etc.). Voor het gebruik van bepaalde van door ons aangeboden producten en diensten zal het bovendien noodzakelijk zijn om persoonsgegevens met ons te delen, bijvoorbeeld om een account aan te maken wanneer u gebruik wenst te maken van een applicatie of wanneer u bepaalde van onze producten of diensten aanschaft, etc.

Persoonsgegevens die we van derden verkrijgen

Wanneer u een account moet aanmaken voor bepaalde van onze producten of diensten bestaat de mogelijkheid om dit te doen via uw sociale media account. Wanneer u dit doet trekken wij voor de aanmaak van uw account bepaalde van uw profielgegevens binnen zoals uw e-mailadres en uw openbare gegevens. Daarnaast kunnen deze gegevens ook ontvangen worden van partners of verbonden ondernemingen (zoals We Ride NV, Flanders Gravel, Proximus Cycling eSeries, De Gordel, vzw WK 2021, MTB van Vlaanderen…) aan Flanders Classics. Deze gegevens kunnen verder ook gebruikt worden voor de doeleinden in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

 

Voor welke doelen worden deze persoonsgegevens verwerkt?

Omdat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

Onderstaande verwerkingen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. Indien u niet akkoord gaat met deze verwerkingen, zullen wij helaas niet instaat zijn u de gevraagde producten en/of diensten te leveren.

 • Het algemeen beheer van uw inschrijvingen en/of bestellingen van onze diensten en/of producten, waaronder de registratie ervan, de afhandeling van uw betaling, het aanbieden van een klantenservice in het kader van deze bestellingen, etc.
 • Het algemeen beheer van het event, waaronder het verzekeren van de veiligheid van alle betrokkenen, de logistieke organisatie, het opstellen en publiceren van deelnemerslijsten en eindklassementen, etc.
 • Het maken van audiovisueel materiaal (foto’s, video’s, etc.) tijdens een event georganiseerd door Flanders Classics en de publicatie ervan op de website en sociale media van Flanders Classics.

Omdat we een gerechtvaardigd belang hebben bij de verwerking

Bepaalde persoonsgegevens worden door ons verwerkt op grond van een gerechtvaardigd belang en met name voor volgende doeleinden:

 • Om de door ons aangeboden diensten en producten te verbeteren en te optimaliseren,
 • Voor markt- en ander statistisch onderzoek om onze diensten en producten beter af te stemmen op het doelpubliek en om bepaalde trends te identificeren,
 • Om u als klant of deelnemer op de hoogte te houden van gelijkaardige diensten of producten die door Flanders Classics en haar verbonden ondernemingen worden aangeboden (klantenbeheer). Indien u dergelijke communicatie niet langer wenst te ontvangen kan u zich ten allen tijde uitschrijven.
 • Het maken van audiovisueel materiaal (foto’s, video’s, etc.) tijdens een event georganiseerd door Flanders Classics,
 • Om audiovisueel materiaal (foto’s, video’s, etc.) gemaakt in het kader van een event en waarop u staat afgebeeld te gebruiken als sfeerbeelden ter promotie van het event zelf, volgende edities ervan of gelijkaardige events (o.a. op onze website, via sociale media, etc.)
 • Om de beveiliging van onze diensten en producten te verbeteren, alsook om misbruik en fraude op te sporen en (preventief) tegen te gaan.

Omdat we wettelijk verplicht zijn tot de verwerking

Bepaalde persoonsgegevens kunnen door ons verwerkt worden in het kader van een wettelijke verplichting die op ons rust. Zo zullen wij mogelijks bepaalde persoonsgegevens van u nodig hebben in het kader van onze boekhouding, zoals het opstellen en bijhouden van facturen.

Enkel wanneer we uw toestemming hebben verkregen

Voor onderstaande doeleinden zullen wij uw persoonsgegevens enkel verwerken indien u ons hiervoor toestemming heeft gegeven:

 • De doorgifte van uw persoonsgegevens aan partners en sponsors, die deze kunnen gebruiken om u te informeren over hun producten en diensten,
 • De doorgifte van uw persoonsgegevens aan partners en sponsors, inclusief audiovisueel materiaal, voor verder gebruik door hen (zoals publicaties op websites, het uitvoeren van statistische analyses, …),
 • Om informatie, nieuwsbrieven, advertenties of andere communicatie te ontvangen over niet gelijkaardige producten en diensten van Flanders Classics en haar verbonden vennootschappen en events: BK Izegem 2023, EK Limburg 2024, UCI Cyclo-cross World Cup, Telenet Superprestige en De Gordel,
 • Om uw gezondheidsgegevens te verwerken wanneer deze relevant zijn in het kader van door ons aangeboden diensten en/of producten..

 

Ontvangers van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens die u verstrekt kunnen, met het oog op hogervermelde doeleinden, door Flanders Classics  gedeeld worden met:

 • Beheerders, ontwikkelaars en andere leveranciers van IT-infrastructuur en IT-toepassingen, waaronder onze website(s), applicatie(s), etc.,
 • Dienstverleners die ons helpen bij het leveren, afhandelen, verbeteren en/of optimaliseren van onze diensten en/of producten,
 • Leveranciers die ons in het kader van de goede organisatie en het goede verloop van het event bepaalde (ondersteunende) diensten leveren,
 • Onze sponsors &partners, waaronder adverteerders,
 • Verbonden ondernemingen en events: BK Izegem 2023, EK Limburg 2024, UCI Cyclo-cross World Cup, Telenet Superprestige en De Gordel,
 • Sociale media als Facebook, Twitter, Instagram, etc. wanneer u zich voor onze diensten en/of producten aanmeldt via een sociale netwerksite.

Indien wij uw persoonsgegevens wensen te verstrekken aan andere derden dan hier opgesomd, zullen wij dit enkel doen met uw voorafgaande toestemming, behalve in de mate we verplicht zijn deze door te geven in het kader van een wettelijke verplichting of een rechterlijke uitspraak.

 

Bewaartermijn

De persoonsgegevens die we van u verwerken zullen door ons niet langer worden verwerkt dan nodig om u de gevraagde diensten en/of producten te leveren, voor de doelstellingen beschreven in deze privacyverklaring en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Uw rechten als betrokkene

Wanneer Flanders Classics persoonsgegevens over u verwerkt beschikt u steeds over volgende rechten met betrekking tot deze persoonsgegevens:

Recht op inzage

U heeft steeds het recht te weten of al dan niet persoonsgegevens van u worden verwerkt en indien dit het geval is om hier inzage in te krijgen.

Recht op verbetering

U heeft steeds het recht u betreffende onjuiste persoonsgegevens te laten verbeteren. Bepaalde gegevens zal u zelf rechtstreeks kunnen aanpassen, bijvoorbeeld via een profielpagina in een applicatie. Voor de verbetering van andere onjuiste persoonsgegevens kan u contact met ons opnemen via de contactgegevens terug te vinden bovenaan deze privacy verklaring. Zodra we je verzoek hebben ontvangen zullen we, binnen de wettelijke termijnen, je persoonsgegevens verbeteren.

Recht op wissing

In onderstaande gevallen heeft u tevens het recht wissing van u betreffende persoonsgegevens te verkrijgen:

 • Indien de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor hoger vermelde doeleinden,
 • Indien de verwerking gebaseerd is op toestemming en u uw toestemming intrekt,
 • Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang en er bij ons geen prevalerende gerechtvaardigde gronden zijn voor deze verwerking,
 • Indien de verwerking van de persoonsgegevens ten onrechte gebeurt,
 • Indien de persoonsgegevens omwille van een wettelijke verplichting moeten worden gewist,

Recht op beperking van de verwerking

In onderstaande gevallen heeft u het recht de beperking van de verwerking van u betreffende persoonsgegevens te verkrijgen. Deze beperking houdt in dat u betreffende persoonsgegevens vanaf dat moment, met uitzondering van de opslag ervan, enkel mogen worden verwerkt met uw toestemming of voor een aantal andere in de wet gedefinieerde doeleinden.

Gevallen waarin de verwerking van persoonsgegevens kan worden beperkt:

 • Indien u de juistheid van u betreffende persoonsgegevens betwist,
 • Indien de verwerking ten onrechte gebeurt, maar u niet wenst dat de gegevens worden gewist,
 • In afwachting van het antwoord op de vraag of onze gerechtvaardigde gronden zwaarder doorwegen dan die van u als betrokkene, indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang.

Recht op overdraagbaarheid

Wanneer de verwerking geschiedt op basis van uw toestemming of noodzakelijk is in het kader van een overeenkomst of wanneer de verwerking wordt verricht via geautomatiseerde procedés heeft u het recht de u betreffende persoonsgegevens, die u aan ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen, en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

Recht om bezwaar te maken

In onderstaande gevallen heeft u het recht bezwaar in te dienen tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens:

 • Indien de verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang,
 • Indien de verwerking gebeurt ten behoeve van direct marketing.

Recht om toestemming in te trekken

Wanneer de verwerking van u betreffende persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, heeft u ten allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft echter geen gevolgen op de rechtmatigheid van de verwerkingen die gebeurden vóór de intrekking ervan.

Recht om een klacht in te dienen

U heeft ten slotte ook steeds het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Gebruik van foto’s en video’s

Tijdens onze evenementen worden mogelijks foto’s, video’s en ander audiovisueel materiaal genomen. Deze evenementen vinden al dan niet plaats op een publiek toegankelijke plaats. Door uw deelname aan een evenement aanvaardt u dat er foto’s en ander audiovisueel materiaal van het evenement worden genomen waarop u zichtbaar bent, maar waarbij het beeldmateriaal niet rond uw persoon als centrale figuur wordt opgebouwd. Wij hebben een rechtmatig belang om gebruik te maken van dergelijke foto’s en audiovisueel materiaal voor promotie en beleving van onze evenementen.

Er worden mogelijks ook foto’s en audiovisueel materiaal genomen, waarop u als centrale figuur wordt afgebeeld. Wij hebben een rechtmatig belang om gebruik te maken van deze foto’s en ‘audiovisueel materiaal in brochures, op affiches en algemeen marketing materiaal en op de website van het evenement en Flanders Classics (www.flandersclassics.be) voor de promotie en sfeerbeleving van het evenement en van de volgende edities hiervan. U heeft het recht om het wissen van deze foto’s te vragen tot 6 weken na het evenement. Daarvoor mag u een e-mail sturen naar privacy@flandersclassics.be met aanduiding van uw naam, voornaam, en de naam van het evenement waaraan u heeft deelgenomen en aanduiding van de betrokken foto of video. Een bewijs van uw identiteit kan worden gevraagd.

 

Divers

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast om ze in lijn te brengen met wijzigingen in het aanbod van onze diensten en/of producten. Deze werd het laatst gewijzigd op 14-01-2018.